Dobré zvesti z Prievidze a Žiliny: Zaostrené na olympijské kluby

K zakladaniu olympijských klubov v rôznych regiónoch Slovenska viedla myšlienka stretávania sa bývalých a súčasných olympionikov, snaha pripomínať všetkých olympionikov, ktorí reprezentovali našu vlasť mládeži, i propagácia olympijských myšlienok po celom Slovensku. Olympijská spoločnosť Slovenska, ktorá bola predchodkyňou SOV a pôsobila v rokoch 1990 – 1995, v marci 1991 založila prvý olympijský klub v Bratislave na Draždiaku. Ďalšie olympijské kluby pribúdali po jednom – dvoch každý rok: ešte v roku 1991 aj OK Prievidza, o rok neskôr OK Košice, potom nasledovali OK Liptovský Mikuláš, Banská Bystrica, Prešov, Lučenec, Vysoké Tatry, Žilina, Trenčín, Nitra, Trnava, Nové Zámky, Dunajská Streda, Spišská Nová Ves, Šahy, Turiec, Kysuce, Michalovce a Dolný Kubín.
Na značnej časti územia Slovenska utvorili regionálne olympijské kluby širokú a pozoruhodnú základňu propagácie a rozvoja olympizmu. Stali sa predĺženými rukami Slovenského olympijského výboru. Zatiaľ čo v bývalom Česko-Slovensku existoval a klubovú činnosť vyvíjal len Čs. klub olympionikov, ktorého členmi mohli byť iba športovci – účastníci olympijských a zimných olympijských hier, ktorí dosiahli popredné umiestenia, olympijské kluby na Slovensku združujú nielen súčasných a bývalých špičkových športovcov – olympionikov, ale aj priateľov a propagátorov olympijských myšlienok z radov trénerov, funkcionárov, pedagógov, novinárov a ďalších dobrovoľných pracovníkov v športe. Život ukazuje, že to bola správna cesta ísť týmto smerom. Za potvrdením takého konštatovania stačí zájsť do hociktorého z existujúcich olympijských klubov. Pri mapovaní ich práce urobil časopis Svet športu zastávku v dvoch z nich. V Prievidzi a Žiline. V Prievidzi nie preto, že to bol druhý klub v poradí, ktorý na území SR vznikol, ale pre dobrý chýr, ktorý sa nesie z Olympijského klubu hornej Nitry do sveta už vyše 20 rokov. Na ostatnom valnom zhromaždení Olympijského klubu Prievidza bilancovalo 38 členov minulé volebné obdobie a zároveň si zvolilo nový výkonný výbor na čele s doterajším predsedom klubu Vladimírom Revickým. Novými členmi OK Prievidza sa stali zástupcovia CVČ v mestách Prievidza, Nováky, Handlová, Bojnice a zástupkyňa cvičeniek Olympie pri Olympijskom klube. Ako hostia boli na zasadnutí prítomní predseda Združenia olympijských klubov SR Ivan Čierny, čestný predseda OK Arpád Tarnóczy a zástupca olympionikov Mikuláš Timko. V hodnotiacej správe podpredseda OK Prievidza Peter Tichý zhodnotil bohatú činnosť členov výkonného výboru a priaznivcov olympizmu v regióne zameranú na poslanie a rozvoj olympizmu, environmentálne aktivity, vedomostné súťaže a kvízy, besedy s olympionikmi. V rámci svojej činnosti klub zorganizoval alebo sa podieľal na usporiadaní množstva športových podujatí pre školskú mládež I. a II. stupňa v meste a v regióne hornej Nitry. V bohatej diskusii vystúpil aj predseda ZOK SR Ivan Čierny, ktorý sa poďakoval olympijskému klubu a jeho členom za dosiahnuté výsledky v hodnotenom období, aj za rozvíjanie olympijského dedičstva prostredníctvom galérie olympionikov a zariadenia sídla olympijského klubu, ktoré môže byť vzorom pre ostatné kluby na Slovensku. Konštatoval, že výročné ocenenie Slovenského olympijského výboru pre najúspešnejší regionálny olympijskýklub za rok 2012 - Cena Vincenta Lafku - sa dostalo do správnych rúk. Na záver rokovania sa znovuzvolený predseda OK Prievidza Vladimír Revický poďakoval všetkým členom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na organizovaní olympijských aktivít. Zároveň vyzval celé zhromaždenie na širšie zapojenie sa do organizácie podujatí v rámci Olympijského odznaku všestrannosti (OLOV) a Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska (OFDMS).
Písať o Olympijskom klube v Žiline znamená informovať, že ten bol založený ešte v roku 1995. V súčasnosti má klub takmer 70 členov, čo je ešte dôležitejšie – veľmi aktívnych. Sú to prevažne bývalí aktívni športovci, tréneri, funkcionári a ostatní priaznivci olympizmu, neformálneho aktívneho pohybu pri športe a so športom.
„Veľmi si vážime, že okrem riadnych členov máme v našom klube aj členov čestných. Sú to významné osobnosti nielen nášho, ale aj svetového športu. Je ich k dnešnému dňu celkom 29, čo nie je málo. Hlavne však ich výsledky, skromnosť i ľudskosť sú motivačné pre nárast našej členskej základne a naše aktivity. Veď mená Dana Zátopková, Janko Zachara, profesor Ladislav Berger, známy žilinský pedagóg a tréner atletiky, ktorý už, žiaľ, nie je medzi nami, Ivan Čierny, Peter Sagan a ďalší, to je ozdoba krásneho fair – play športu. Aj náš olympijský klub sa môže pochváliť kolektívnym športom. Stačí spomenúť Športové gymnázium v Žiline, Gymnázium, Hlinská ulica, Žilina či Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke a už sme znova pri konkrétnostiach“ prezradil časopisu Svet športu, a tým i jeho čitateľom, Ing. Michal Staňo, predseda Olympijského klubu Žilina. V mladosti atlét, bežec na stredné trate, v mládežníckych kategóriách majster Československa. Nezabudol pritom menovať aktivity mnohých ďalších, Ing. Mariána Michalíka, Evu Ďurčanovú, MUDr. Františka Hrbáňa, Ing. Petra Korbela, PhD, PhDr. Mariána Mrvu, plk. Ing. Dušana Kubíka, Igora Sitára, Daniela Štubňu, Milana Novosada, Dušana Ondruša, Ing. Jána Ružbarského, PhD. Chcel menovať i mnohých iných, veď tradičné podujatia – Beh do Strečnianskych hradných schodov, ktorý organizuje Olympijský klub Žilina každoročne v máji so Žilinskou univerzitou, Zátopkova desiatka, ktorú organizujú v septembri, enviromentálne aktivity a mnohé ďalšie sú odrazom množstva dobrovoľnej práce stoviek ľudí. Slovenský olympijský výbor udelil Olympijskému klubu Žilina výročnú cenu „Najlepší olympijský klub roka 2011.“ Toto ocenenie tiež mnohému napovedá.
V budúcom čísle prinesie redakcia časopisu Svet športu pohľadničky z činnosti olympijských klubov Košíc, Michaloviec a Banskej Bystrice.
Lev Starew
 

 

0 Komentáre